VEDTÆGTER

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Ballerup Fodbold Club Lundegården (BFC Lundegården). Foreningen er stiftet 17. august 1971 og har hjemsted i Ballerup kommune. Foreningen er medlem af Dansk Boldspil Union Sjælland og Dansk Idræts Forbund, og er undergivet disses love og bestemmelser.

§2 Formål

Foreningens formål er at tilbyde fodbold og anden idrætslig udfoldelse for at skabe rammer, der giver medlemmerne de bedste muligheder for at udvikle sig, både sportsligt og socialt. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagerer sig og tage medansvar i foreningen og det lokale samfund.
Foreningen baseres på, at medlemmerne skal have størst mulig medindflydelse på klubbens drift, og derfor sættes åbenhed, involvering og dialog højt.

§3 Medlemsskab

Alle kan optages som aktivt eller passivt medlem. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges på generalforsamlingen ved kvalificeret flertal på 2/3.
Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen.
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

§4 Indmeldelse

Indmeldelse og udmeldelse skal ske på http://www.bfcl.dk/.

§5 Kontingent

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og godkendes af foreningens medlemmer på generalforsamlingen, jf. §7. Kontingentet indbetales ½-årligt forud, og gældende kontingentsatser fremgår af http://www.bfcl.dk/. Æresmedlemmer er kontingentfrie.
Kontingentet skal være indbetalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

§6 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion) såfremt medlemmet ikke overholder medlemsbetingelserne eller handler til skade for foreningen. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. Udelukkelsen er gyldig, hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende i bestyrelsen kan godkende denne.
I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændringer af foreningens vedtægter, jf. §9.

§7 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningen øverste myndighed i alle anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt inden udløbet af september måned. Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag finder sted 4 uger før ved opslag på foreningens hjemmeside og på mail til foreningens medlemmer.
Indkaldelsen indeholder dato, tidspunkt, sted, dagsorden, revideret og gennemsigtigt regnskab og bestyrelsens forslag til prioriteringer og budget for det kommende år.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Indkomne forslag, herunder bestyrelseskandidater, fremsendes pr. mail sammen med en revideret dagsorden til alle foreningens medlemmer senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.
Adgangen til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte invitere. Stemmeberettigede er alle aktive medlemmer over 16 år, samt forældre til medlemmer under 16 år, der ikke er i kontingentrestance. Der er én stemme pr. medlem. Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde, fuldmagt eller via elektronisk deltagelse.
En rettidig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§8 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter.

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsfremlæggelse, herunder væsentlige afvigelser fra generalforsamlingens senest godkendte budget og prioriteringer
4. Budgetfremlæggelse for det kommende år. De overordnede prioriteringer og budgetrammer præsenteres på generalforsamlingen.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisor
10. Evt.

§9 Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, dog kræver ændring af vedtægter kvalificeret flertal. Det vil sige at 2/3 af de afgivne stemmer skal være for forslaget. Vedtagne beslutninger og forslag træder i kraft med det samme.
Hvis bestyrelsens forslag til budget og prioriteringer forkastes, drøftes ændringer på generalforsamlingen og den nye bestyrelse sender revideret forslag til elektronisk afstemning blandt foreningens medlemmer. Forkastes det også her behandles forslag på ekstraordinær generalforsamling, hvor det kun er de fremmødte, der har stemmeret.
Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt mindst 1 medlem begærer dette.
Der udfærdiges et referat af generalforsamlingens beslutninger, som godkendes og underskrives af dirigenten og fremsendes til alle forenings medlemmer senest 14 dage efter afholdelse af generalforsamling.

§10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen, med angivelse af emne der ønskes behandlet.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelse, mødets ledelse, afstemning med mere gælder samme bestemmelser som ved en ordinær generalforsamling (se §7 + §9).

§11 Bestyrelsen

Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen administrerer foreningens midler og har overfor generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens daglige drift. For foreningens forpligtelser og gæld hæftes kun med klubbens formue.
Bestyrelsen varetager den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og medlemmernes ønsker og forslag på såvel generalforsamling som i øvrig medlemsinvolvering henover året.
Bestyrelsens størrelse bestemmes ud fra arbejdsbyrde og tilgængelige ressourcer blandt de opstillede kandidater. Dog kan bestyrelsen højest bestå af 7 personer og skal som minimum bestå af en formand, en kasserer og et menigt bestyrelsesmedlem. Ved stemmelighed i bestyrelsen tæller formandens stemme for 2. I formandens forfald beslutter bestyrelsen hvem der skal indtræde i dennes sted.
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen (jf. §8) og valgbare er alle over 18 år, der ikke er i kontingentrestance eller på anden måde i gæld til foreningen.
Bestyrelsen afholder faste månedlige møder. Formanden har mandat til at indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde, når dette findes fornødent. Formanden indkalder til mødet med mindst 5 dages varsel. Der tages referat af alle afholdte bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Alle væsentlige beslutninger fremgår af bestyrelsens halvårlige redegørelse, der gøres tilgængelig for samtlige medlemmer og forældre.
Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.

§12 Økonomi og regnskab

Foreningens regnskabsår er fodbold-kalenderåret (Juli-Juni). Bestyrelsen skal inden den 1. august afgive driftsregnskab til revisoren. Driftsregnskab og budget sendes til alle foreningens medlemmer sammen med indkaldelse til den ordinære generalforsamling. Regnskab skal være forsynet med revisorernes påtegning og regnskab og budget skal godkendes på generalforsamlingen.
Regnskab skal udarbejdes med størst mulig gennemsigtighed og medlemmer, kommune og andre interessenter skal til enhver tid kunne få indsigt i relevante oplysninger om både regnskab og budget.

§13 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen én revisor og én revisorsuppleant. Revisorerne skal hvert år i august gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og regnskabet forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

§14 Tegning og hæftelse

Bestyrelsen beslutter i fællesskab, hvem der tegner foreningen udadtil.
Køb, salg og pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.
Ligeledes skal optagelse af lån over 50.000 kroner godkendes af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§15 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ¾ flertal. I tilfælde af foreningens opløsning, skal en eventuel formue, herunder fast ejendom og løsøre, overgå til Ballerup Kommune.